اقتصاد واژه گم شده دولت دوازدهم
مقالات

اقتصاد واژه گم شده دولت دوازدهم

انتشار در صدای بانک : (با توجه به تجربه دولت یازدهم در عملکرد ضعیف تیم اقتصادی شاید همه صاحب نظران در پیش بینی های خود )

ایجاد شده توسط علیرضا امینی - 25/10/2017 | بازدید : 8 ادامه مطلب
دومینوی موسسه های پولی مالی
مقالات

دومینوی موسسه های پولی مالی

انتشار در صدای بانک : (اتفاقی که اخیراً در عرصه پولی مالی کشور افتاده است شاید بدترین اتفاق حوزه مالی کشور باشد که می تواند شاخص های امنیت کشور را تهدید کند)

ایجاد شده توسط علیرضا امینی - 25/10/2017 | بازدید : 11 ادامه مطلب
طرح افزایش داد و ستد با چاشنی تورم
مقالات

طرح افزایش داد و ستد با چاشنی تورم

انتشار در صدای بانک : (تیم اقتصادی دولت اخیراً مثال گذشته نسخه ای را برای نظام بانکی کشور کشیده و اجرا نموده است)

ایجاد شده توسط علیرضا امینی - 25/10/2017 | بازدید : 3 ادامه مطلب