درس مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی
جزوات کلاسی

درس مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی

مدیر یعنی گرداننده و مدیریت به معنی گرداندن یک سازمان در جهت هدف خودش می باشد .

ایجاد شده توسط علیرضا امینی - 22/10/2016 | بازدید : 14 ادامه مطلب
درس نظام های اقتصادی و سیاسی
جزوات کلاسی

درس نظام های اقتصادی و سیاسی

نظام سیاسی :ساخت سیاسی هرکشو ر، اجزا و جهت گیری آن را مشخص می کند .بر حسب معیارهای مختلفی طبقه بندی می شود .

ایجاد شده توسط علیرضا امینی - 5/10/2016 | بازدید : 29 ادامه مطلب
درس سازمان اقتصادی سیاسی ایران
جزوات کلاسی

درس سازمان اقتصادی سیاسی ایران

مهمترین سند اجماع ملی در هر کشور که شکل حکومت قوای حاکم وظایف و اختیارات هر کدام و روابط میان آنها را مشخص میکند .

ایجاد شده توسط 1 - 18/9/2016 | بازدید : 37 ادامه مطلب